Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :
ห้องเรียน. :
หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน สำหรับ VR อาสาสมัครช่วยงานกาชาด รุ่นที่ 3

จำนวนที่นั่ง : 22/19

ระยะเวลา : 18 - 30 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน สำหรับ VR อาสาสมัครช่วยงานกาชาด รุ่นที่ 4

จำนวนที่นั่ง : 24/17

ระยะเวลา : 18 พฤศจิกายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565