Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานแบบผสมผสาน (Standard First Aid Blended Learning)

ป็นหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสาน  รูปแบบออนไลน์และออนไซด์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาชาด

2. มีความรู้และทักษะในการประเมินสถานการณ์และผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง

3.มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง

4.สามารถขอความช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บได้

5.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้

กลุ่มเป้าหมาย  :  ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวน :  20-25 คน / รุ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1.  ผู้ที่มีความสนใจการปฐมพยาบาลอายุระหว่าง 15  - 65 ปี 

2. พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี

3.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด (ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 90 %)

4.  สามารถใช้งาน Internet Line Zoom ได้ดี

5.  มี – mail ส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียนเรียนและรับส่งข้อมูลการอบรม

6.  มีไลน์ส่วนบุคคลเพื่อเข้ากลุ่มไลน์  และรับส่งข้อมูลการอบรมในแต่ละรุ่น

7.  ดาวน์โหลด Application Zoom  เพื่ออบรมผ่านระบบซูมกับทีมวิทยาจารย์

8. การแต่งกายสุภาพในวันที่เข้ารับการอบรมฝึกทักษะปฏิบัติ  สามรถสวมกางเกงได้ (ยกเว้นกางเกงยีนส์)งดสวมรองเท้าแตะ

การรับสมัคร  : สมัครผ่าน Learning.redcross.or.th

ค่าลงทะเบียน :   2,500.00 บาท / คน  รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างในวันอบรมภาคปฏิบัติ

  รูปแบบการอบรม  :  แบบผสมผสาน (ออนไลน์ + ออนไซด์)

อบรมภาคทฤษฎี จำนวน 3 วัน เวลา 08.30 – 12.00 น. *สอนสดผ่านซูม มีบันทึกซูมย้อนหลัง*

อบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 2 วัน เวลา 08.30 – 12.00 น. *สามารถเข้าอบรมภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาอบรม*

1. อบรมภาคทฤษฎี  :  ผ่านระบบ Zoom (ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนที่ 1  รู้จักกาชาด  หลักการปฐมพยาบาล  การประเมินการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ

หน่วยการเรียนที่ 2  การปฐมพยาบาลภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

หน่วยการเรียนที่ 3  การปฐมพยาบาลบาดแผลและแผลไหม้

หน่วยการเรียนที่ 4  การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

หน่วยการเรียนที่ 5  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR & AED)

หน่วยการเรียนที่ 6  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็กและทารก (CPR & AED)

หน่วยการเรียนที่ 7  การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับสารพิษ  พิษจากสัตว์  และสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

2. อบรมภาคปฏิบัติ :  ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ (ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 80 ขึ้นไป)

วันที่ 1 ของการอบรมภาคปฏิบัติ

เวลา

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.

หน่วยการเรียนที่ 1 : การประเมินผู้บาดเจ็บกรณีรู้สึกตัว

09.00 – 09.30 น.

 

 

 

09.30 10.00 น.

หน่วยการเรียนที่ 2 : การประเมินผู้บาดเจ็บกรณีหมดสติและการจัดท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ

หน่วยการเรียนที่ 2 : การเป็นลม / ช็อก / ชัก

1.สถานการณ์คนเป็นลม (Faint)

2.สถานการณ์คนเป็นลมจากความร้อน (Heat stroke)

3.สถานการณ์คนเป็นลมเนื่องจากการเสียเหงื่อ (Heat exhausted)

4.สถานการณืช็อกจากการเสียเลือด (Hypovolemic shock)

10.00 – 10. 15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.

หน่วยการเรียนที่ 4 : การเข้าเฝือกแขน

1.ข้อมือหัก

2.แขนท่อนล่างหัก

3.ข้อศอกหัก

4.แขนท่อนบนหัก

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

หน่วยการเรียนที่ 4 : การเข้าเฝือกขาและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

1.ขาท่อนล่างหัก

2.การเคลื่อนย้ายท่านอนอด้วยเปลมือ

3.การเคลื่อนย้ายโดยใช้เปลผ้าห่อม

4.การเคลื่อนย้ายโดยใช้เปลประยุกต์ (ไม้พลอง)

14.00 – 14.30 น.

หน่วยการเรียนที่ 3 : การใช้ผ้าพันแผล (ผ้าสามเหลี่ยม)

1.ห้ามเลือดที่แขนและการป้องกันภาวะช็อก

2.ห้ามเลือดที่ศีรษะ

3.การห่อมือ

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

หน่วยการเรียนที่ 3 : การใช้ผ้าพันแผล (ผ้าม้วนยืด)

4.การพันเกลียวและรูปเลขแปด (Basic)

5.ห้ามเลือด

6.วัตถุปักคา

7.อวัยวะถูกตัดขาด

8.ข้อมือเคล็ด

9.ข้อเท้าเคล็ด

 

วันที่ 2 ของการอบรมภาคปฏิบัติ

เวลา

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 09.20 น.

หน่วยการเรียนที่ 5 :  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่

09.20 09.40 o.

หน่วยการเรียนที่ 6 :  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก

09.40 – 10.00 น.

หน่วยการเรียนที่ 6 :  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในทารก

10.00 – 10.30 น.

หน่วยการเรียนที่ 6 :  การสำลักสิ่งแปลกปลอมในผู้ใหญ่และทารก (Choking)

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

หน่วยการเรียนที่ 7 :  การปฐมพยาบาเมื่อถูกงูกัด

หน่วยการเรียนที่ 4 :  การเคลื่อนย้ายท่านั่งด้วยเปลมือ

12.00 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

แบ่งกลุ่ม  เตรียมทดสอบสถานการณ์จำลอง

13.30 -14.00 น.

ทดสอบสถานการณ์จำลอง

14.00 – 15.00 น.

ทบทวน  ซักถามข้อสงสัย  ประเมินผลภาคปฏิบัติ

15.00 – 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 น.

มอบวุฒิบัตร / ปิดการอบรม

หมายเหตุ :  ตารางนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. เรียนทฤษฎีแบบออนไลน์สอนสด  โดยผ่านระบบ Zoom Application ร่วมกับทีมวิทยาจารย์  จำนวน 3 วัน เวลา 08.30 - 12.00 น.  โดยลิ้งค์เข้า Zoom  จะส่งแจ้งเตือนใน ไลน์กลุ่ม ก่อนเข้ารับการอบรมล่วงหน้า 1- 2 วัน  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบทฤษฎีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 60 (7 วิชา)  จึงจะสามารถเข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติได้ (ฝึกทักษะ)

2.  อบรมภาคปฏิบัติ (ฝึกทักษะ)  ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จำนวน 2 วัน เวลา 08.30 - 16.00 น.  โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 80 จึงจะสามารถรับใบวุฒิบัตรหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานได้ ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเรียนตลอดระยะเวลาอบรม

หมายเหตุ : เมื่อผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นแล้ว  สามารถศึกษาวิดีโอทักษะการปฐมพยาบาลได้ในระบบ Learning platform ได้  ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ  ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก  เลียนแบบ ส่วนใดส่วนหนึ่งของวิดีโอของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ

กำหนดการจัดอบรม  ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 4 รุ่น  ดังนี้

รุ่นที่

รับสมัคร

อบรมออนไลน์ 3 วัน

อบรมออนไซด์ 2 วัน

วิทยากร

1

30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

1 – 3 มี.ค. 66

7 – 8 มี.ค. 66

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯ

2

9 ก.พ. – 26 ก.พ. 66

1 – 3 มี.ค. 66

9 – 10 มี.ค. 66

3

1 เม.ย. - 30 เม.ย.66

22 – 24 พ.ค. 66

29 – 30 พ.ค. 66

4

15 เม.ย. - 14  พ.ค. 66

22 – 24 พ.ค. 66

1 – 2 มิ.ย. 66

 

ภายหลังสมัครเข้ารับการอบรมและชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 3 / 2566 เรียบร้อยแล้ว  สามารถเข้ากลุ่มไลน์ตามลิ้งค์นี้ แปะ link gr 3  https://line.me/R/ti/g/ywRbD34B5f 

(สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ลงทะเบียนรุ่นที่ 3 /2566 เท่านั้น)

 

ภายหลังสมัครเข้ารับการอบรมและชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 4 / 2566 เรียบร้อยแล้ว  สามารถเข้ากลุ่มไลน์ตามลิ้งค์นี้ https://line.me/R/ti/g/jbfBG73SfY  (สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ลงทะเบียนรุ่นที่ 4 /2566 เท่านั้น)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  083 - 0299 - 280  ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

 

ห้องเรียน. :