Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นหลักสูตรที่ใช้ในโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้หลัก 2 อ. (อาหาร/ออกกำลังกาย)

รูปแบบการอบรม : แบบผสมผสาน (Blended Learning)

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน  ( online 1 วัน และ onsite 1 วัน )

จำนวนรุ่นที่จัด : 3 รุ่น (บุคลากรสภากาชาดไทย 2 รุ่น / ประชาชนทั่วไป 1 รุ่น)

          รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 มกราคม 2566  สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย

          รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย

          รุ่นที่ 3 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป

ห้องเรียน. :