Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์เบื้องต้น

เนื้อหารายวิชา

1. ขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ การจัดการคอร์ส และ จัดการห้องเรียน

2. รูปแบบอบรมแบบผสมผสาน online + workshop

กลุ่มเป้าหมาย

- วิทยาจารย์ศูนย์ฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม

1. แบบผสมผสาน (ออนไลน์+ออนไซต์)

   - เรียนทฤษฎีผ่านออนไลน์ผ่าน WISIMO   

2. ออนไซต์ เรียนทฤษฎีและทดลองฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฐมพยาบาล

วิธีการประเมินผล

1. ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ทดลองปฏิบัติคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สิ่งที่ได้รับ

-ใบประกาศนียบัตร

แผนที่

แผนที่สถานที่อบรม (Google map)

ห้องเรียน. :